Integritetspolicy

Puppy Partners AB:s integritetspolicy (Giltiga fr.o.m. 15.10.2018)

 

1. Allmänt

Puppy Partners AB (härefter, ”Puppy Partners”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”) är skyldig att behandla dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.  Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. 

 

2. Personuppgiftsansvarig

Puppy Partners AB, org. nr 559131-2797, Box 19019, 10432 Stockholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Vi ansvarar därmed för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via mejl till [email protected]

 

3. Personuppgifter som omfattas av denna integritetspolicy

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är följande:

  • Uppgifter från din webbläsare, såsom information om datorn du använder samt hur du använder webbplatsen.
  • Uppgifter avseende transaktioner som du gör på webbplatsen, såsom kreditkortsuppgifter. Detta gäller i förhållande till premiummedlemmar. 
  • De uppgifter som du anger när du registrerar ett medlemskap på webbplatsen, såsom namn, mejladress, hemtelefonnummer, mobiltelefonnummer, adress, postnummer och din erfarenhet med djur. 
  • Uppgifter från ditt BankID, såsom namn, adress och personnummer. Detta gäller i förhållande till premiummedlemmar. 

 

4. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar på vår webbplats. Vi samlar även in uppgifter när du besöker och använder webbplatsen, så som din IP-adress. Vi samlar även in uppgifter om dig från BankID-verifiering om du tecknar premiummedlemskap.

 

5. Användande av dina personuppgifter, för vilka ändamål samt enligt vilken rättslig grund

De personuppgifter som vi samlar in via webbplatsen kommer att användas till de beskrivna ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Vi kan komma att använda dina personuppgifter till följande:

 

Tillhandahållande av våra tjänster

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att kunna erbjuda dig våra tjänster, administrera vår avtalsrelation till dig samt för att säkerställa en säker avtalsrelation mellan hundägare och hundvän. Vi samlar in och behandlar även finansiell information om dig för det fall du tecknar dig för premiummedlemskap. 

Den rättsliga grunden för denna behandling är för att kunna genomföra ett avtal med dig, ditt givande av samtycke på vår webbplats samt intresseavvägning där vårt berättigade intresse är affärsändamål.

 

Nyhetsbrev och annan marknadsföring

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du samtycker till att prenumerera på våra nyhetsbrev och annan marknadsföring. Endast ditt namn och mejladress kommer att behandlas för detta ändamål. Om du inte längre önskar erhålla nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss kan du alltid avsluta prenumerationen av våra nyhetsbrev och annan marknadsföring. Detta görs via ”unsubscribe” länk i mejlet eller via mejl till [email protected]

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke, tillhandahållande av kommunikation på din begäran samt intresseavvägning där vårt berättigade intresse är affärsändamål.

 

Cookies

Puppy Partners använder cookies för att samla in information om din användning av vår webbplats. Vi använder cookies i syfte att förstå hur vår webbplats används och för att kunna förbättra din upplevelse av att besöka webbplatsen. 

Det finns olika typer av cookies, vi använder oss av sessionscookies, permanenta cookies och analyscookies. 

  • Sessionscookies är tillfälliga och används bara när du besöker webbplatsen och kommer att raderas från din dator när du stänger ner din webbläsare. Genom användningen av sessionscookies kan vi se vilka sidor du besöker på webbplatsen och därigenom förebygga bedrägeri samt höja säkerheten på webbplatsen.
  • Analyscookies, såsom Google Analytics, och annan analysmjukvara. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som genererar statistik genom att använda cookies. Läs gärna mer om Googles integritetspolicy på www.google.com/privacypolicy.htm.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Om du väljer att inte lämna samtycke till cookies kan det inverka negativt på webbplatsens användbarhet då vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.  

 

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje man för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med våra tekniska leverantörer eller underleverantörer i nödvändig omfattning för de ändamål som är angivna i denna integritetspolicy. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje man för att utföra statistiska undersökningar om våra medlemmar.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje man om vi är rättsligt förpliktade att göra det. 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till en tredje part för direkt marknadsföring såvida du inte uttryckligen samtyckt till det.

Utöver vad som framgår av denna integritetspolicy kommer vi inte att dela dina personuppgifter till tredje man. 

 

7. Lagring av personuppgifter

Du kan alltid be oss att säga upp ditt medlemskap genom att skicka ett email till [email protected].

Basmedlemmars personuppgifter kommer att raderas när medlemskapet upphör [eller varit inaktivt under 1 år]. Premiummedlemmars personuppgifter kommer att raderas en månad efter att medlemskapet upphört, och hunden lämnats tillbaka till hundägaren. 

Personuppgifterna kan lagras längre än vad som anges ovan om det föreligger en rättslig skyldighet enligt t.ex. tillämplig bokföringslag eller årsredovisningslag att göra det. 

Personuppgifter som insamlats för ändamålet att tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring kommer att raderas när du återkallar ditt samtycke. 

Om du väljer att ta bort din profil, samtycker du till att vi under en rimlig tid behåller din information i samband med säkerhetskopiering, arkivering eller revision eller för att förbättra vår tjänst samt fortsätter att använda information inklusive användardata som inkluderas i din kommunikation med andra användare.

 

8. Dataöverföringar utanför EU/EEA

Den huvudsakliga behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske på servar inom EU/EEA. För att kunna erbjuda våra tjänster, kan vi dock komma att behöva överföra dina personuppgifter till tjänsteleverantörers servar utanför EU/EEA. Vi kommer under sådana förhållanden att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Några av dessa tjänsteleverantörer är etablerade utanför EU/EEA, se vidare nedan under Dataöverföring utanför EU/EES. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med alla utomstående tjänsteleverantörer som vi delar eller kan komma att dela dina personuppgifter med för att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter och att behandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

9. Säkerhet

Vi kommer använda rimliga tekniska och organisatoriska förhållningsregler för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

Vi sparar alla personuppgifter du ger oss på våra säkra (lösenordskyddade och brandväggsskyddade) servar.

Alla elektroniska transaktioner som går via webbplatsen är skyddade av krypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer).

Vi sparar inga kreditkortsuppgifter och delar dem inte med någon tredje part.

Du förstår och godtar att vidareförmedling av information över Internet i sakens natur är osäker, och att vi inte kan garantera säkerheten av data som skickas över Internet.

 

10. Dina rättigheter

Puppy Partners mål är att vara öppen och transparent med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har följande rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Rätt till information

Du har rätt att begära ut information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att begära ut en elektronisk kopia på personuppgifter vi har samlat in om dig. I de fall vi mottager en begäran om information om behandling av personuppgifter kan vi komma att be dig om ytterligare uppgifter för att säkerställa exakt vilka uppgifter som du vill ta del av och att dessa uppgifter lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Om de personuppgifter som du har angett och registrerat på hemsidan inte längre är aktuella kan du meddela oss om att dessa ska korrigeras på [email protected]

 

Rätt till radering

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta gäller om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de insamlats för eller om personuppgifterna behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att erhålla de uppgifter du har försett oss med på ett strukturerat, allmänt använt och i maskinläsbart format samt rätt att begära att vi överför dessa till en annan organisation.

 

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen skicka ett sådant återkallande till [email protected]

 

11. Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på [email protected]. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten), www.datainspektionen.se.

 

12. Ändringar

Vi kan emellanåt uppdatera eller justera denna integritetspolicy och publicera en ny version på vår webbplats. Du bör därför granska denna sida regelbundet för att försäkra dig om att du kan acceptera eventuella ändringar.